Tag: อบรม จ ป บริหาร

อบรม จ ป บริหาร

อบรม จป บริหาร ได้เรียนรู้อะไรบ้างอบรม จป บริหาร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายได้กำหนดให้มีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกันเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบการ 14 ประเภทจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ จป ระดับหัวหน้างาน จป ระดับเทคนิค จป ระดับเทคนิคขั้นสูง จป ...