Tag: ตู้ MDB

ตู้ MDB

รู้จักกับ ตู้ MDBรู้จักกับ ตู้ MDB

ตู้ MDB เป็นตู้สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าหลักซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นกับการใช้งานทางไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนำมาใช้กับอาคารขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ไม่เพียงเท่านั้นยังนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ในบทความจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ตู้ MDB ให้ทุกคนรู้จักมากยิ่งขึ้น  ตู้ MDB มีหน้าที่อย่างไร   ตู้สวิตช์บอร์ด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตู้ MDB เป็นตู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการรับไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าที่มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า หรือระบบการไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากระบบการทำงานของไฟฟ้าที่ผิดปกติ ...