Eat More | Live Well Lifestyle อบรม จป บริหาร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อบรม จป บริหาร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง


อบรม จ ป บริหาร

จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายได้กำหนดให้มีทั้งหมด 5 ระดับด้วยกันเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบการ 14 ประเภทจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ จป ระดับหัวหน้างาน จป ระดับเทคนิค จป ระดับเทคนิคขั้นสูง จป ระดับวิชาชีพและ จป ระดับบริหาร ที่วันนี้เราจะมาพูดถึ งการอบรม จป บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ผู้เข้ารับการอบรมจปบริหารจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

  • ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหารจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร
  • ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหารจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน รวมถึงสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
  • ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหารจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้ านแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหารจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้เรียนรู้จากการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

บาทหน้าที่ของ จป บริหารมีอะไรบ้าง

  • จป บริหารเป็นผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับที่อยู่ในบังคับบัญชาของ จป บริหาร
  • จป บริหารมีหน้าที่เสนอแผนโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยนำเสนอต่อนายจ้าง
  • มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
  • จป บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการหรือหน่วยงานด้านความปลอดภัย

โดยสรุป จป บริหารนั้นเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ช่วยผลักดันในด้านการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กรและคอยสนับสนุนลูกน้องทุกๆ ด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรมด้านความปลอดภัย การปรับปรุงหรือแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย รวมถึงการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้ทีมงานได้นำไปแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงด้านวิศวกรรมหรือฝึกอบรมความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น

อบรม จป บริหารได้ที่ไหน สามารถอบรมได้จากสถาบันที่รับอบรม จป บริหารเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าชั้นนำ